IRAN DATIS    Pure water

دستگاه تصفیه آب خانگی IDS


یکی از سیستم هایی است که برای تصفیه آب خانگی مورد استفاده قرار می گیردو به خاطر وقت و مکانیزم عملکرد آن به راحتی می توان گفت که مناسب ترین سیستم برای تامین آب شرب برای تمامی مناطق کشورمان می باشد
از این دستگاه در جهت تصفیه آب و حذف درات معلق، گل و لای، شن و ماسه و حذف ویروس ها و باکتری ها در آب استفاده می شود
در این سیستم هر فیلتر وظیفه حذف یکسری از ناخالصی های مضر در آب را دارد و افزایش دقت از هر فیلتر به فیلتر بعد به تدریج اتفاق می افتد به صورتی که آب خروجی آن تا حد زیادی خالص می باشد و در مرحله آخر املاح مفید که مورد نیاز بدن می باشد، بعد از عبور از فیلتر معدنی به آب افزوده می شود
pure water